Regulamin zakupów w sklepie PRIMEBOX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRIMEBOX.PL (umowy zawarte od 28 listopada 2019 r.)

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.primebox.pl jest:
NEWMAX Sp. z o.o. Sp. k.
Ciasna 10
35-232 Rzeszów
NIP 816-15-29-885
(w dalszej części zwana „NEWMAX”)

  • NEWMAX jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000490487.*

Telefon: (+48) 22 599 40 75,
Adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@primebox.pl
Rachunek bankowy: 97 1020 4391 0000 6702 0189 5960

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym NEWMAX.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.

Sklep internetowy – serwis internetowy należący do NEWMAX, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.

2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.

3. Głównym przedmiotem świadczenia NEWMAX jest profesjonalna sprzedaż oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych, które to Towary zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.

4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez NEWMAX stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez NEWMAX w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.

6. NEWMAX dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.

7. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.

8. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru

9. Konsument może porozumieć się z NEWMAX, za pośrednictwem telefonu (a), poczty elektronicznej e-mail (b)
a) 22 599 40 75
b) sklep@primebox.pl

10. Konsument, jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z NEWMAX, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

12. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.

3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.

4. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru:
- koszty dostawy ustalane są wg aktualnego cennika dostaw w sklepie internetowym.

5. NEWMAX honoruje następujące formy płatności:

a) płatność za pobraniem,
b) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
c) płatność kartą płatniczą,
d) płatność przelewem na rachunek bankowy NEWMAX (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu).

6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy NEWMAX”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy NEWMAX:

97 1020 4391 0000 6702 0189 5960,
podając w tytule przelewu: NUMER ZAMÓWIENIA.

7. Terminem płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu dostarczenia Towaru, zaś w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia NEWMAX przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia.

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.

4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:30.

5. NEWMAX jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.

6. Po zawarciu z Kupującym umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez NEWMAX wydany.

7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od NEWMAX, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, a ponadto ma możliwość zmiany zamówionego Towaru na inny lub możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.

8. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.

9. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.

10. Klient oświadcza, że upoważnia NEWMAX do wystawiania dowodu zakupu (faktury VAT) bez podpisu odbiorcy i przesłania go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

WYSYŁKA TOWARU

1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską, paczkomatami oraz Pocztą Polską tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia, jako adres dostawy.

2. Dostawa kupionego przez Konsumenta Towaru (przy wartości zamówienia do kwoty 348,99 zł) jest płatna według aktualnego cennika dostaw, natomiast przy zamówieniach od 349 zł przesyłka jest bezpłatna.

3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, NEWMAX zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym NEWMAX.

4. W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu, zamówienie może zostać dostarczone w więcej niż jednej przesyłce. Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Towar wysyłany jest z magazynów oraz sieci sklepów należących do NEWMAX.

5. Zamówienia wysyłane z innej niż głównej lokalizacji magazynowej firmy (tj. Warszawa) będą realizowane w ciągu 2-4 dni.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z NEWMAX bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby NEWMAX), w termie 45 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin studniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.

3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez NEWMAX POBIERZ FORMULARZ, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby NEWMAX, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby NEWMAX.

6. NEWMAX dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności za towar oraz kwoty przesyłki z zamówienia w kwocie równej najtańszego sposobu dostawy na dzień złożenia zamówienia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

7. NEWMAX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru NEWMAX lub przekazać go osobie upoważnionej przez NEWMAX niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 45 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres:

NEWMAX SP. Z O.O. (PRIMEBOX.PL)
Magazyn Warszawa No Limit
ul. Księżnej Anny 4
03-866 Warszawa
, chyba że NEWMAX upoważniło konkretna osobę do jego odbioru.

11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Właściciel sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają dwuletniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

2. NEWMAX zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.

3. Zaleca się, aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

5. NEWMAX w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.

6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.

7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez NEWMAX uzupełniony formularz, na adres
NEWMAX PRIMEBOX
(ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów
), przy czym stosowanie formularza nie jest obowiązkowe.

8. Jeżeli w wyniku uznania przez NEWMAX reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, NEWMAX niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.

9. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, NEWMAX na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez NEWMAX, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, NEWMAX wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, NEWMAX będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma NEWMAX, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

11. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z NEWMAX umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a NEWMAX (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)

3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a NEWMAX, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez NEWMAX, jako Administratora danych, zgodnie z zasadami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

2. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących przez NEWMAX jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów, określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić złożenie i zrealizowanie Zamówienia Kupującego. Ponadto niepodanie danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie procesu rejestracji, a w konsekwencji założenie konta przez Kupującego.

4. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie Kupującego w celu optymalizacji procesów prowadzonej przez niego działalności oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności sądom lub organom ścigania.

5. Każda osoba której dane osobowe są przetwarzane przez NEWMAX ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.
W strukturze Administratora powołano inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez NEWMAX.
Wszelkie informacje w zakresie zachodzących procesów przetwarzania danych uzyskać można kontaktując się pod adresem e-mail: iod@tarmax.pl

6. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych, wskazując w szczególności, że w ramach struktury Administratora opracowane zostały stosowne polityki przetwarzania danych oraz wdrożone zostały środki zabezpieczające adekwatne do występujących zagrożeń.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych opisane zostały w dokumencie Polityka prywatności oraz w dostępnej na stronie internetowej www.primebox.pl zakładce zatytułowanej ZAKRES OCHRONY DANYCH.

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Aby Klient otrzymał status „Stałego Klienta” Sklepu Internetowego, musi dokonać rejestracji na stronie www.primebox.pl

2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 133 z dnia 28.08.97r.).

Wzory pism:

a) wzór formularza pisma reklamacyjnego – POBIERZ
b) wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość – POBIERZ

Archwialny regulamin sklepu www.primebox.pl obowiązujący do dnia 27.11.2019r. znajduje się na stronie https://primebox.pl/archiwalny-regulamin-zakupow-w-sklepie-primebox-pl-27-11.html

x
OK

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies